TRUE publication

Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie

Niniejszy raport zawiera szczegółową ocenę rzeczywistych emisji zanieczyszczeń z warszawskich pojazdów, a także zalecenia dotyczące polityki w zakresie poprawy efektywności środowiskowej pojazdów w mieście. W szczególności badamy koncentrację pojazdów w mieście oraz ich emisyjność, aby określić, w jaki sposób władze Warszawy mogą ograniczyć zanieczyszczenia wytwarzane w ruchu drogowym. Niniejsza publikacja zawiera również niezwykle aktualną dla miasta analizę, ponieważ rozpoczyna dyskusję na temat strefy czystego transportu, dla której ramy prawne określono niedawno w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Badamy także emisyjność bardzo powszechnych w Polsce importowanych pojazdów używanych i przedstawiamy propozycję rozwiązania problemu stosunkowo wysokich emisji zanieczyszczeń z tych pojazdów w Warszawie. W ramach studium przypadku porównujemy wyniki uzyskane w Warszawie z wynikami badania TRUE przeprowadzonego równolegle w Brukseli, co pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób różne polityki prowadzone w obu miastach wpływają na emisje z pojazdów lekkich, taksówek i autobusów.

Paper in English: Evaluation of real-world vehicle emissions in Warsaw
Fact sheet: Zalecenia dotyczące strefy czystego transportu w Warszawie
Fact sheet: Ograniczenie emisji z importowanych pojazdów używanych w Warszawie

Clean air
Remote sensing
Europe